قبض‌هاي تلفن ثابت چگونه محاسبه مي‌شود؟

يكشنبه 10 بهمن 1395
قبض‌هاي تلفن ثابت چگونه محاسبه مي‌شود؟

مروري بر مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات راديويي تاحدي گوياي نحوه محاسبه قبوض تلفن ثابت است.

  • 0به گزارش اپليکيشن ايراني، در گذشته‌اي نه چندان دور محاسبه مبلغ قبض‌هاي تلفن بر اساس پالس صورت مي‌گرفت و براي استان‌ها و شهرهاي مختلف تعرفه‌هايي مجزا وجود داشت که اطلاع يافتن از تعرفه تمامي استان‌ها دشواري‌هاي خاص خود را به همراه داشت. اکنون مدتي است اين شيوه محاسبه منسوخ شده و به منظور ساده سازي فرآيند محاسبه مبلغ قبض‌هاي تلفن تعرفه‌هايي جديد اعمال شده است.

 
بر اين اساس با اجراي طرح هم‌کدسازي شماره‌ها قرار بر آن شده است که کليه مکالمات ثابت به ثابت درون استاني با يک تعرفه واحد و تمامي مکالمات بين استاني نيز تنها با يک تعرفه محاسبه شوند.
 
بدين ترتيب هر دقيقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استاني ۴۵ ريال، هر دقيقه مکالمه ثابت به ثابت بين استاني ۳۳۰ ريال و هر دقيقه مکالمه ثابت به همراه معادل ۶۲۵ ريال در قبوض محاسبه مي‌شوند.
 
محاسبه کارکرد مشترکان براي تمامي مکالمات تلفن ثابت به ثابت بين استاني و ثابت به تلفن همراه براساس ثانيه انجام و براي کارکردهاي زير ۳۰ ثانيه به نيم دقيقه گرد و محاسبه مي شود.
 
همچنين علاوه بر مبالغ مربوط به مکالمه رقمي نيز به عنوان آبونمان براي تلفن‌هاي ثابت لحاظ مي‌شود که محاسبه آبونمان نيز به نوعي بر اساس کارکرد خط صورت مي‌گيرد بدين ترتيب که در مجموع چند سطع تعرفه‌اي به عنوان آبونمان ثابت در نظر گرفته شده که در اين زمينه حتي اگر مشترک هيچگونه استفاده‌اي از تلفن خود نداشته باشد هم  اين ارقام لحاظ مي‌شود.
 
اين رقم براي شهرهاي تهران، اصفهان، مشهد، تبريز، کرج، اهواز و شيراز ماهيانه معادل ۳۶۰۰ ريال بوده و در ساير شهرهاي مرکز استان با رقمي معادل ۳۰۰۰ ريال محاسبه مي‌شود. شهرهاي مختلف غير از مراکز استان نيز ملزم به پرداخت ابونماني معادل ۲۱۰۰ ريال مي‌شوند و بخش‌ها و روستاها نيز آبونماني ۱۰۰۰ ريالي تعلق مي‌گيرد.
 
آبونمان متغير نيز بر اساس کارکرد خط در نظر گرفته مي‌شود که در اين خصوص در صورتي که کارکرد خط در شهرهاي بزرگ اشاره شده تا ۱۰۰۰ تومان باشد آبونمان متغير معادل ۲۴۰۰ ريال، در مراکز استاني معادل ۲۰۰۰ ريال، در شهرهاي مختلف ۱۹۰۰ ريال و در روستاها رايگان تلقي مي شود.
 
در کارکردهاي بين هزار تا ۱۰ هزار تومان نيز اين رقم براي شهرهاي بزرگ ۵۴۰۰ ريال، مراکز استانها ۵۰۰۰ ريال، ساير شهرها ۳۹۰۰ ريال و براي روستاها بدون هزينه لحاظ مي‌شود.
 
همچنين در صورتي که کارکرد خط بيش از ۱۰ هزار تومان باشد، آبونمان متغير براي شهرهاي بزرگ معادل ۸۴۰۰ ريال، براي مراکز استاني به نرخ ۷۰۰۰ ريال و براي ساير شهرها ۴۹۰۰ ريال محاسبه مي‌شود.
 
نکته ديگر آنکه بر اساس مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مخابرات مجاز است رقمي را به عنوان حداقل کارکرد براي تمامي خطوط تلفن ثابت لحاظ کند، بدين ترتيب حتي اگر مشترک هيچگونه استفاده‌اي از خط خود نداشته باشد هم ملزم به پرداخت اين رقم در قبض خود خواهد شد.
 
حداقل کارکرد هر خط تلفن ثابت در روستاها به صورت ماهانه به ميزان ۲۰۰ دقيقه (درون استاني) معادل ۹۰۰۰ ريال و براي ساير مشترکين ۳۳۰ دقيقه (درون استاني) معادل ۱۴۸۵۰ ريال تعيين و محاسبه مي شود.
تا کنون نظری ثبت نشده است . شما میتوانید اولین نفر باشد .